середа, 23 липня 2014 р.

Нові надходженняНещодавно у відділ технічної літератури надійшло чимало цікавої літератури з різних галузей технічних наук. Пропонуємо ряд книг для ознайомлення які, сподіваємось, будуть цікавими і корисними для Вас, шановні користувачі.
Германович, В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин— СПб. : Наука и техника, 2014. — 320 с.

Виснаження родовищ нафти, вугілля, газу може спричинити глобальну енергетичну катастрофу. Причина в тому, що традиційні джерела енергії поступово вичерпуються. А вітер, Сонце, ріки, моря володіють невичерпними запасами енергії. Доступною в необмеженій кількості є біомаса та вторинна сировина.
У книзі розглядаються пристрої, з допомогою яких можна отримати енергію із невичерпних та відновлюваних природних ресурсів. Такі пристрої знижують залежність від традиційної сировини. Перехід на альтернативну енергетику може дану залежність виключити.
Книга розповідає про використання сонячного випромінювання, механічної енергії вітру, течії рік, припливів і відпливів морів, геотермальної енергії Землі, біомаси для отримання електроенергії і тепла.
Березовський, В. С. Основи комп’ютерної графіки : навч. посіб. / В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадськии. — 2-е вид. допов. та дооп. — К.: Вид. група BHV, 2011. — 400 с. іл.
В посібнику висвітлено всі аспекти комп’ютерної графіки, які можна вивчати в середній школі. Матеріал книжки поділено за двома рівнями складності: на першому методи й засоби растрової графіки досліджуються у середовищі редактора Paint, а векторної — у середовищі редактора, вбудованого у програми пакета MS Office. На другому рівні пропонуються до вивчення основні методи створення й редагування зображень за допомогою редакторів Photoshop CorelDRAW. Окремі розділи присвячено базовим поняттям комп’ютерної графіки, основам комп’ютерної анімації та огляду спеціалізованих засобів для роботи з графікою. Посібник містить вправи і практичні роботи з покроковим описом порядку їх виконання, а також завдання для самостійної роботи.
Завадський, І. О. Microsoft Excel у профільному навчанні / І. О. Завадський, А. П. Забарна : навч. посіб. — 2-е вид., випр. — К.: Вид. група ВНV, 2012. — 272 с. : іл.

Посібник призначено для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів і повністю відповідає рекомендованій МОН України програмі курсу за вибором «Microsoft Excel у профільній школі». У ньому викладено 12 навчальних тем, у рамках кожної із яких подається як теоретичний, так і практичний матеріал — вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання. Практичні роботи є профільно-орієнтованими, їх надано у трьох варіантах: для учнів біологічних, фізико-математичних та економічних профілів навчання.
Для учнів і вчителів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
Рогатинський, P. M. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : монографія / Р. М. Рогатинський, І. Б. Гевко, А. Є. Дячун. — Т. : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. — 280 с.
Розглянуто питання створення нових й удосконалення існуючих конструкцій транспортно-технологічних механізмів з метою забезпечення їх широкої багатофункціональності, механізації й автоматизації виробничих процесів, покращення умов і безпеки праці виробничого персоналу, їх високої продуктивності, безвідмовності та ремонтопридатності.
Монографія складається з чотирьох розділів, в яких проведено моделювання та синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин, їх приводів; виконано математичне моделювання технологічних параметрів гвинтових механізмів; описано їх експериментальні дослідження, здійснено оптимізації та розроблено методики проектування гвинтових транспортно-технологічних механізмів.
Для інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів і студентів.

Технологічні основи проектування та виготовлення посівних машин : монографія / Б. М. Гевко, О. Л. Ляшук, Ю. Ф. Павельчук [та ін.] — Т. : Вид. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. — 238 с.

У пропонованій монограції наведено комплекс заходів щодо забезпечення якісного посіву насіння, зволоження грунту і створення раціональних умов проростання й живлення рослин. Останні забезпечують більш як у два рази зменшення норм висівання, а за рахунок створенню оптимальних умов при проростанні насіння й розвитку рослин підвищують урожайність зернових на 10... 15. Викладено теоретичні передумови проектування висівних апаратів (ВА) точного висівання насіння і мінеральних добрив посівних машин (SIM). методики розрахунку та проектування однозернових висівних апаратів (ОЗВА) і технології виготовлення робочих органів (РО), які дають можливість на основі системного аналізу з використанням ієрархічних рівнів вибирати раціональні конструктивні параметри. Запропонована ієрархічна модель синтезу генерує множину можливих альтернатив для кожного з трьох ієрархічних рівнів. Для їх дослідження розроблено п’ять конструкцій ОЗВА з розширеними технологічними можливостями, п'ять стендів для дослідження їх робота і встановлення робочих характеристик, які захищені патентами України на винаходи. Розглянуто технологію виготовлення криволінійних осей механізмів загортання насіння, деталей висівних апаратів, насіннєпроводів, приводів і трансмісій, зірочок, шліцьових поверхонь, захисних кожухів приводів машин, проектування інструментів для оброблення односторонніх шліцьових поверхонь та інше. Представлені технології складання дискових сошників і пластинчастих тягових безвтулкових ланцюгів і розмірним аналізом контактних кроків, які вільно встановлені в отвори пластин співвісними валками. В результаті проведених досліджень розроблено нові класи однозернових висівних апаратів механічні дії з покращеними техніко-економічними показниками, а також гвинтові робочі органи туковисівних механізмів мінеральних добрив. Представлені розробки захищені трьома десятками патентів України на винаходи.
Книга призначена для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.

Технологія обробки на верстатах з ЧПК / Б. М. Гевко, А. В. Матвійчук, A. M. Артюхов [та ін.] — Т.: Крок, 2014. — 131 с.
У посібнику вміщено теоретичні основи та загальні відомості про верстати з ЧПК, наведено методи розробки маршрутних і операційних технологічних процесів обробки деталей, розглянуто особливості технологічного оснащення і налагодження на верстатах з програмним керуванням.
Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей 7.090202, 7.090203, 8.090202, 8.090203 вищих технічних закладів освіти, а також машинобудівних спеціальностей напрямку 6.0902 «Інженерна механік»" технічних коледжів.