середа, 23 серпня 2017 р.

субота, 19 серпня 2017 р.

Нові надходження з питань техніки

Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник. /В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ; за заг. ред. В. Г. Іванова— Х.: Право, 2012. — 312 с.

ISBN 978-966-458-371-5 На підставі програми навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки: зміст понять "інформація" і "знання", архітектура персональних ЕОМ, способи організації зберігання і доступу до комп'ютерної інформації, основні методи роботи в операційній системі Microsoft Windows 7, стандартні програми, що входять до операційної системи Windows 7, а також прийоми роботи у MS Word 2010 і MS Excel 2010. Представлено методи автоматизованого перекладу електронних документів і принципи роботи в автоматизованих бібліотечних комплексах, антивірусні засоби захисту даних, а також програмні і системні засоби їх архівації, принципи функціонування Internet і використання електронної пошти, пошуку й отримання інформації з Internet, у тому числі роботи з програмою-пейджером ICQ, програмою IP-телефонії Skype та створення блогів. Показано можливості соціальних і пірінгових мереж, інтернет-магазинів, програми Google Планета Земля, а також описано методи створення і публікації власних Web- документів. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.Форнальчик Є. Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів : навч. посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 302 с.

Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю. Для студентів базового напряму “Транспортні технологіі” спеціальностей “Організація і регулювання дорожнього руху” та  “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічннх працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

Промислові технології переробки м'яса, молока та риби : підручник/ Ф.В. Перцевий, О. Г. Терешкін, П. В. Гурський та ін.—К.: ІНКОС. —2014.—340 с.
В підручнику приділено особливу увагу чинникам, які впливають на формування якості та безпеки продукції: характеристиці сировини, особливостям технологічних процесів виробництва харчової продукції та візуальному представленню технологічних схем в 2D і 3D форматах для кращого розуміння взаємодії обладнання та протікання технологічних процесів. Видання призначене для використання в навчальному процесі підготовки магістрів та спеціалістів закладів ресторанного господарства та харчових виробництв і студентів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Матеріал буде корисним аспірантам, науковим співробітникам та практичним працівникам, які займаються переробкою харчової сировини, а також для широкого кола читачів, професійні інтереси яких пов’язані з харчовими технологіями.

субота, 12 серпня 2017 р.

Нові надходженняПирог Т. П. Харчова біотехнологія : підручник/ Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – Київ : Вид-во Ліра-К., 2016. – 408 с.
На сучасному етапі неможливо уявити собі жодної галузі людської діяльності, де не використовувалася б біотехнологія. Не є винятком і харчова промисловість, яка бере свій початок з біотехнології. Так, перші харчові продукти: пиво, вино, хліб, оцет здавна одержували методами біотехнології, нічого не підозрюючи про існування мікроорганізмів.
Сучасні біотехнологічні методи порівняно з традиційними забезпечують швидку розробку продуктів харчування, яким притаманні змінені чи поліпшені властивості. Так, створено генно-модифіковані мікроорганізми для харчової індустрії, вплив яких на продукт поки що повністю до кінця не вивчено. Тому існує проблема генетичного ризику, допустимого отримання мутантів із вмістом токсичних і алергенних для людини білків або інших небезпечних сполук.
На теперішній час в Україні відчувається дефіцит навчальної літератури біотехнологічного профілю, зокрема підручників (посібників) з харчової біотехнології.
У даному підручнику викладено абсолютно всі аспекти харчової біотехнології – від використання мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях до найважливіших елементів харчової біотехнології, зокрема сучасних досягнень біотехнології в одержанні традиційних та нових продуктів мікробного синтезу, що використовуються як харчові добавки.
Наведені у підручнику матеріали будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія» та споріднених напрямів «Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», а також спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.

Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посібник / О. В. Новікова. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 540 с.
Хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування людини, а смачні торт і тістечка – це невід’ємна частина будь-якого свята.
Серед підприємств ресторанного господарства важливе місце посідають кондитерські цехи та пекарні. Кондитерські борошняні вироби є невід’ємною частиною національної кухні народів усіх країн.
Сучасне хлібопекарське виробництво характеризується високим рівнем механізації й автоматизації технологічних процесів, впровадженням нових технологій і постійним розширенням асортименту хлібобулочних виробів, а також широким упровадженням підприємств малої потужності різних форм власності.
У даному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Наведено характеристику способів приготування  й оброблення тіста з пшеничного та житнього борошна та їхньої суміші. Розглянуто норми, методи визначення та контролю якості хліба, причини утворення дефектів. Описано технологію виготовлення й оздоблення борошняних кондитерських виробів.
Посібник розрахований на студентів спеціальностей «Виробництво харчової продукції», а також буде корисним для працівників кондитерської промисловості і системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних виробів.

Інноваційні технології харчових виробництв. За ред. Піддубного В.А. — К.: Кондор.–2017. —374 с.
В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню технологій енергозбереження бродильних технологій та їх апаратурного оформлення, оцінці енергетичних ресурсів. Пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних технологій харчових виробництв. Видання призначене для працівників промисловості, а також для студентів, магістрантів і аспірантів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що стосуються харчової і переробної промисловостей.