пʼятниця, 21 лютого 2014 р.

Нові надходженняПершою ластівкою завітала у відділ технічної літератури ТОУНБ книга, яка побачила світ у видавництві «Крок» «Витрати виробництва: облік та аналіз на пивоварних підприємствах» Бойчук А.А. Ця монографія стала першим новим надходженням у книжковий фонд серед наукових видань нашого відділу у 2014 році. Призначена вона науковцям, економістам-практикам, аспірантам та студентам у навчальному процесі при вивченні економічних дисциплін .
В умовах конкурентного середовища вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання пивоварних підприємств потребує удосконалення перш за все системи управління витратами.
Витрати на виробництво пивоварної продукції в Україні невпинно зростають і становлять понад 1800 млн. грн за рік, що пов'язано зі зростанням виробництва пива, річний обсяг якого сягає до 160 млн. літрів.
З метою прийняття своєчасних управлінських рішень в умовах постійної динаміки ринкової кон'юнктури вкрай потрібна достовірна інформація щодо формування витрат виробництва і собівартості продукції, котру якраз і надає облік та аналіз.
Проблеми обліку та аналізу витрат виробництва знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: А.Ф. Аксененка, І.А. Басманова, П.С. Безруких, М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, В.Ф. Палія, С.О. Стукова, В.В. Сопка, Р.В. Федоровича, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана.
Питання обліку та аналізу витрат за сучасних умов у пивоварній промисловості, проте, носять дискусійний характер, про що свідчить наявність таких проблем: чинна нормативна база з питань обліку витрат не враховує технолого-організаційних особливостей досліджуваної галузі; групування витрат за сукупністю класифікаційних ознак та номенклатура калькуляційних статей потребують подальшого вдосконалення для посилення контрольних функцій обліку за центрами відповідальності; визначення бази розподілу загальновиробничих витрат між об'єктами обліку не обґрунтовується; використовуються форми регістрів обліку витрат, аналітичних таблиць, які потребують подальшого вдосконалення в умовах використання автоматизованих систем обробки економічної інформації; аналіз витрат, який виявляв би ефективність витрачання виробничих ресурсів, не застосовується; оперативний облік і аналіз витрат виробництва ще не став основою для прийняття тактичних управлінських рішень; достатньою мірою не використовуються можливості інформаційної бази перспективного аналізу для розрахунку беззбитковості пивоварного виробництва.
Недостатня опрацьованість проблеми та потреба в оновленні організації, удосконаленні методики обліку і аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості обумовлюють її актуальність, що й спричинило вибір теми автором дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.
В монографії наведено перелік класифікаційних ознак сукупності витрат на виробництво на пивоварних підприємствах, обгрунтовано номенклатуру калькуляційних статей з урахуванням технолого-організаційних особливостей галузі. Запропоновано схему обліку цих витрат за нормативно-попереднім методом. Розвинуто методику обліку прямих і непрямих витрат та удосконалено форми облікових реєстрів за умов автоматизації. Розроблено модель витрат на виробництво та засоби її реалізації. Висвітлено напрями вдосконалення аналізу витрат на виробництво для підприємств галузі. Удосконалено методику й організацію оперативного обліку та аналізу цих витрат.