Про відділ


У забезпеченні всіх спеціалістів промисловості інформацією, яка допоможе в оволодінні механізмом ринкових відносин, ознайомленні з передовими вітчизняними та зарубіжними технологіями особливо важлива роль належить відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ. Він, як новий структурний підрозділ бібліотеки, розпочав свою діяльність 1 листопада 1979 року.

У 70—80 роках Тернопіль став розвинутим індустріальним містом, де функціонувало багато великих підприємств. Це — такі гіганти, як Тернопільський бавовняний комбінат, науково-виробниче об’єднання «Ватра», виробниче об’єднання «Тернопільський комбайновий завод», радіозавод «Оріон» та багато інших. Збільшення кількості спеціалістів народного господарства обумовило зростаючий попит на виробничу та економічну літературу, якої практично не було в Будинку техніки НТТ.

Функції відділу технічної літератури полягали в комплексній популяризації наукових, технічних, економічних та інших видань і покращенні інформаційно-бібліографічного забезпечення потреб фахівців галузей будівництва, транспорту, торгівлі, сфери побуту, харчової та переробної промисловості тощо.

Тому підрозділ став координаційним центром популяризації літератури з питань економіки та виробництва й сприяв максимальному підвищенню техніко-економічної освіти користувачів. На його базі проводилися обласні семінари для спеціалістів книгозбірень різних систем і відомств, практикуми молодих бібліотекарів, школи передового досвіду.

Початок діяльності відділу технічної літератури ознаменував нові можливості для удосконалення роботи бібліотек на допомогу виробництву, підвищення техніко-економічної освіти читачів. На заводах, підприємствах, установах організовувалися стоянки бібліобуса, пункти видачі.

Головним завданням тоді стала пропаганда економічної політики, науково-технічних знань і передового досвіду. Спільно з обласною радою науково-технічних товариств, обласною радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, Будинком техніки науково-технічних товариств проводилися дні і тижні науки, науково-практичні конференції на такі теми:

  • «Місце і роль прогресивних форм організації праці в інтенсифікації суспільного виробництва»,
  • «Реалізація підприємствами зв’язку проектів генеральних схем реконструкції радіотрансляційних мереж», 
  • «Робота підприємств молочної промисловості в нових умовах господарювання та шляхи підвищення ефективності їх праці», 
  • «Роль новаторів та раціоналізаторів облхарчопрому в прискоренні науково-технічного прогресу», 
  • «Робота підприємств фарфорової промисловості в нових умовах господарювання», 
  • «Шляхи удосконалення господарського механізму на підприємствах хлібопродуктів» 
  • та багато інших.
Для спеціалістів народного господарства систематично організовувалися відкриті перегляди літератури, дні спеціаліста, дні інформації, дні бібліотеки на підприємстві тощо.

Теми їх відзначалися актуальністю, розкривали важливі соціально-економічні проблеми, такі, як: «Науково-технічний прогрес і автоматизація виробництва», «Держприймання — новий етап боротьби за якість продукції», «Машинобудування — базова галузь промисловості», «Наукові досягнення — у виробництво», «Економія матеріально-технічних ресурсів в промисловості», «Автоматизація виробничих процесів у харчовій промисловості» та інші.

Фонд поповнювався тільки спеціальною галузевою літературою з урахуванням запитів і потреб спеціалістів. Джерела комплектування — обласний бібколектор, обмінні фонди науково-технічних бібліотек країни, книжкові магазини. Зібрання відділу на початку його функціонування нараховувало близько 15 тисяч примірників документів, щорічні надходження складали 1500—3000 примірників видань.

У період становлення незалежної Української держави комплектування фонду відділу помітно погіршилося у зв’язку із зменшенням державних асигнувань на утримання бібліотек. Щорічні надходження вже складали 500—600 примірників документів. У кінці 90-х років і на сьогоднішній день вони становлять до 100 примірників видань.

Значну роль у формуванні фонду відігравала рада з комплектування, до складу якої входили не лише працівники відділу, а й провідні спеціалісти основних галузей народного господарства Тернополя. Замовлення здійснювалися на основі тематико-типологічного плану з врахуванням економічного профілю міста й області. Члени ради опрацьовували від 50 до 100 тематичних планів видавництв і бланків для замовлення.

Велика увага приділялася й комплектуванню періодичними виданнями. Преса оперативніше ніж книги та брошури відгукується на проблеми науки, техніки й виробництва, висвітлює нові складні наукові ідеї в досить точній, але доступній формі. Поповнення фонду відділу періодикою завжди було пріоритетним напрямком комплектування.

Як і на початку 80-х років, так і на сьогоднішній день у підрозділ щорічно надходить 50—90 назв журналів і газет. Також здійснювалася підписка інформаційних матеріалів, у результаті чого сформувався повноцінний довідково-інформаційний фонд (ДІФ), що містить галузеві енциклопедії, словники, довідники, періодичні видання з питань економіки та техніки.

Швидкі перетворення в інформаційному світі, освоєння комп’ютерних технологій, упровадження нових, ефективних методів управління вимагають постійного підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів усіх галузей народного господарства.

Реформи в економіці, промисловості спричинили зміни в контингенті читачів. До відділу звертаються менеджери, підприємці, бізнесмени, науковці, студенти вищих навчальних закладів та інші категорії користувачів, для яких бібліотека є провідним інформаційним культурним центром, а відділ технічної літератури — інструментом безперервної освіти.

З урахуванням їх запитів переорієнтовано напрямки формування фонду підрозділу, який поповнюється літературою з питань маркетингу, менеджменту, управління та бізнесу, новітніх технологій.

Відділ технічної літератури тісно співпрацює з органами технічної інформації, стандартизації, науково-технічними товариствами, Тернопільським державним технічним університетом ім. І. Пулюя.

Володіючи багатим потенціалом, орієнтованим на задоволення потреб користувачів, підрозділ намагається зайняти достойне місце в інформаційному просторі серед бібліотек міста.
Для виконання запитів читачів широко використовуються документні ресурси відділу.

Це — понад 50 тисяч примірників книг та наукових і науково-виробничих журналів актуальної тематики з різних галузей техніки, СD та DVD, додатки до періодичних видань. Здійснюючи довідково-бібліографічне обслуговування, застосовуємо інформацію на електронних носіях, з Інтернету.

З 2006 року ведеться електронна база даних СКС відділу технічної літератури. На сьогоднішній день вона нараховує вже понад 5000 записів.

Одним із головних напрямків діяльності відділу є залучення до бібліотеки спеціалістів, майбутніх фахівців, студентів навчальних закладів міста та області. З цією метою щорічно для студентів перших курсів вишів та коледжів організовуються екскурсії бібліотекою з одночасним ознайомленням із новими надходженнями документів на допомогу навчальному процесу з найрізноманітніших тем.

Саме тому традиційні дні інформації ми свідомо перетворюємо у своєрідні інформаційні марафони, які дають можливість поряд з основною темою ознайомитися з новинками літератури та періодики, які надходять у підрозділ.

Щорічно відділ обслуговує понад 2000 користувачів. Контингент їх дуже різноманітний. Пріоритетне право на обслуговування мають окремі групи читачів, зокрема науковці, спеціалісти промислового виробництва, державного апарату, органів місцевої влади, працівники освіти, культури, а також студенти.

Значне місце в інформаційній роботі займають книжкові виставки та перегляди літератури з актуальних питань: «Технології XXI століття. Впровадження прогресивних технологій біопалива з рослинної сировини», «Житлово-комунальній сфері — європейський рівень», «Світ високих технологій: програмне забезпечення персональних комп’ютерів», «Людський капітал — стратегічний ресурс інноваційного розвитку промислової політики», «Енергетичний потенціал альтернативної енергетики», «Перспективний напрямок: нанотехнології — це цікаво», «Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки життєдіяльності населення (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)», «Легенди космічної доби (історія розвитку космонавтики в Україні)» та інші.

Розповсюдженню відомостей про наявні бібліотечні ресурси допомагають засоби масової інформації, переважно місцеві радіо та преса. Стало системою розміщення на сторінках газет «Свобода», «Вільне життя», «Подільське слово» інформаційних повідомлень про проведені масові заходи, книжкові виставки, надходження у відділ друкованої продукції та періодичних видань.

В ефірі обласного радіо та радіо «Тернопіль» систематично звучать передачі з циклу «Професійні свята», де працівники проводять 7—8 оглядів літератури щорічно. Їх тематика найрізноманітніша: «Комунальний сервіс — по-європейськи» (до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення), «Нафтогазова енергетика: вчора, сьогодні, завтра» (до Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості), «Українська присутність в історії світової космонавтики» (до Всесвітнього дня авіації та космонавтики), «Природа — людина — виробництво — екологія» (до Дня навколишнього середовища), «З історії розвитку радіомовлення, телебачення та зв’язку» (до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку) тощо.

Важливим напрямком роботи підрозділу залишається науково-методична допомога книгозбірням області в тісній співпраці з науково-методичним відділом. Фахівці беруть участь і виступають з консультаціями на семінарах, днях спеціаліста для бібліотечних працівників різних систем та відомств.

Для більш широкого ознайомлення спеціалістів галузі техніки та промисловості з новими надходженнями фахових періодичних видань та повного розкриття змісту наявних журналів щоквартально готуються інформаційні списки «Сторінками технічних періодичних видань», які надсилаються в ЦБС області.

Основним завданням відділу впродовж тридцятилітньої історії завжди було сприяння формуванню науково-технічного світогляду користувачів. І допомагали в цьому їм чудові спеціалісти, знавці свої справи: Л. І. Петришина, В. С. Скрипець, В. А. Корженевська, Л. Т. Воронцова, Р. П. Процак, Л. П. Думанська, Л. О. Смолко, Н. В. Крещик, Л. В. Шатарська, Н. М. Ковбасник.
Марія Вайшле, завідувачка відділу технічної літератури ОУНБ

Немає коментарів:

Дописати коментар